හින්දු ස්තෝත්‍ර

සරස්වතී වන්දනා

ජනවාරි 2011 @ ශ්‍රී ලංකා
[ආගමික සංස්කෘතික වීඩියෝ] vasana.pathirana on Google+ [English]

සරස්වතී මහාභද්‍රා, මහාමයා වරප්‍රදා
ශ්‍රීප්‍රදා පද්මනිලයා, පද්මාක්ශී පද්මවක්ත්‍රගා
ශිවානුජා පුස්ථකධෘත්, නාන මුද්‍රා රමාපරා
කාමරූපා මහාවිද්‍යා, මහාපාථක නාශිනී

මහාශ්‍රයා මාලිනී ච, මහාභෝගා මහාභුජා
මහාභාගා මහෝසාහා, දිව්යංගා සුර්වන්දිතා
මහාකාලී මහාපාශා, මහාකාරා මහංකුශා
සීතාච විමලා විශ්වා, විද්‍යුන්මාලා ච වෛශ්නවී

චන්ද්‍රිකා චන්ද්‍ර වදනා, චන්ද්‍රලේඛා විභූශිතා,
සාවිත්‍රී සුරසා දේවී, දිව්යා-ලංකාරභූශිතා.
වාග්දේවී වසුධා තිව්රා, මහාභද්‍රා මහාබලා
භෝගදා භාරතී භාමා, ගෝවින්දා ගෝමතී ශිවා

ජටිලා වින්ද්‍ය-වාසා චා, වින්ද්‍යාචල විරාජිතා
චන්ඩිකා වෛශ්නවී බ්‍රාහ්මී, බ්‍රහ්ම-ඥානේ කසාධනා
සෞධාමිනී සුධාමූර්තී, සුභද්‍රා සුර-පූජිතා,
සුවාසිනී සුනාසා චා, විනිද්‍රා පද්මලෝචනා.

විද්‍යාරූප විශාලාක්ශී, බ්‍රහ්ම ජයා මහාබලා
ත්‍රෛමූර්තී ත්‍රිකාලග්න්‍යා ත්‍රිගුනා ශාස්ත්‍ර රූපිනී
ශුම්බා-සුර-ප්‍රමතිනී. ශුබදා ච සවරාත්මිකා,
රක්ත-බීජ නිහන්ත්‍රී චා, චාමුන්ඩා චාන්ද්‍රිකා තථා

මුන්ඩ කාය-ප්‍රහරණා, ධූම්‍රලොචන-මර්ධනා
සර්වදේව-ස්-ස්ථුතා සෞම්‍යා, සුරාසුර නමස්කෘතා
කාලරාත්‍රී කලාධාරා, රූප සෞභාග්‍ය-ධායිනී
වාග්දේවී ච වරාරෝහා, වරාහි වාරිජාසනා.

චිත්‍රාම්බරා චිත්‍රගන්ධා, චිත්‍ර-මාල්‍යා විභූශිතා
කාන්තා-කාමප්‍රදා වන්ද්‍යා, විද්‍යා-ධර සුපූජිතා
ශ්වේතා-මනා නීලභුජා, චතුර්වර්ග-ඵලප්‍රදා.
චතුරාමන සම්‍රාජ්‍යා, රක්තමධ්යා නිරංජනා.

හංසාසනා නීලජංඝා, බ්‍රහ්ම විශ්නූ ශිවාත්මිකා

ඓවම් සරස්වතී දේව්යා, නාම්-නාම් අශ්ටෝත්තරම් ශථම්

ඉතී ශ්‍රී සරස්වතී ශතනාමාශ්ටෝත්තරම් සම්පූර්ණම්

ඕම් ශාන්ති.., ශාන්ති.., ශාන්තිඃ...

භරතනාට්‍යම් එක්තරා ආකාරයකින් ආගමික පූජා-විධියක් ලෙස..:

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook